Erasmus+ logo

Web platforma internetski tečaj

Ovdje se nalazi internetski tečaj za one koji žele saznati više, produbiti svoja znanja i osposobiti se za poučavanje digitalnih sadržaja osoba sa intelektualnim oštećenjima.

Odaberite temu na koju želite proučiti:

  1. Uvod u internetski tečaj

  2. Empatija - Općenito o empatiji. Uloga empatije pri razvoju društva. Značaj empatije pri radu sa OSI. Empatijski testovi

  3. Poučavanje osoba sa intelektualnim teškoćama Prirodna metoda učenja. Upotreba mentalnih mapa pri poučavanju osoba sa intelektualnim teškoćama.

  4. Digitalne vještine Specifičnosti poučavanja digitalnih vještina. Osnove rada sa računalima. Osnove rada sa prenosnim uređajima. Upotreba web aplikacija. Društvene mreže na webu. Opasnosti upotrebe određenih web aplikacija. Softver, koji podržava OSI. Napredne digitalne vještine. Priprema izvođenja obrazovanja na području digitalnih vještina. Praktični rad sa osobama s intelektualnim teškoćama.

  5. Internetsko obrazovanje Usporedba internetskog i klasičnog učenja. Potrebne vještine za učešće u internetskom učenju. Pripreme za internetsko učenje.

  6. >
  7. Provjera znanja biće obavljena pomoću testova dostupnih web platform i u klasičnom obliku na kraju pilotskog izvođenja obrazovanja.